Home » istanbul escort » O BENİM MELEĞİM -7-

O BENİM MELEĞİM -7-

ya yeni bir boyut katmami§ti. Avni’nin girdigi kabinden sustu-ruculu tabancadan gikan sese benzeyen tok bir ses duydugu-nu, kabinden firlayan kar maskeli bir adamin tabanca kabza-siyla kafasina vurup kagtigini soyluyordu. Olay tam anlamiyla gikmazdaydi. Parin, cinayetin San Hasan getesinin i§i oldugu-na inaniyordu. Yayinlanan haberlerde de buna i§aret etmek-ten kaginmadi. Ama ortada somut bir sonug yoktu.

PARİN İHRACATÇININ PEŞİNDE

Otgu Avni’nin cenazesi iki gun sonra Bahgelievler’deki Yayla Camii’nden kaldinldi. San Hasan getesi, tam kadro cenaze torenine gelmi§ti. Firsati kagirmayan Sa-n Hasan, gazetecilere gatmaktan da geri kalmami§ti. Yillardir kendisinin bo§u bo§una tohmet altinda tutuldugunu, yakin gali§ma arkada§i Avni’nin de polisin ihmali yuzunden oldurul-dugiinu iddia ediyordu.

Hayatta hig yakini olmayan Avni’nin cenazesini San Hasan kaldirmi§ti. Cenaze boyunca Parin’in gozleri Esra’yi arami§ti. Geng kadinla Avni arasinda ozel bir ili§ki oldugundan adi gibi emindi. Belki Esra’dan yeni bir §eyler ogrenebilirdi. Ama geng kadin ortalarda yoktu. Cenazeden gazeteye donen ismail Parin’in ilk i$i Esra’yi aramak oldu. Ancak geng kadinin telefonu cevap vermiyordu. Defalarca arayan Parin, telesekretere de birkag not biraktiktan sonra garesiz bir §ekilde geng kadinin kendisini aramasini bekiemeye ba§ladi. iginden bir ses, bu olayin gorunenden gok daha kari§ik oldugunu soyluyordu.

Gun boyunca son birkag gun iginde ya§adiklanni.du§unen Parin, sonunda bir ipucu yakalar gibi oldu. Otgu Avni, ona bir ihracatgidan bahsetmi§ti. Evet, §u gazetelerin ekonomi sayfa-lannda sik sik boy gflsteren Bahadir §aroglu’ndan bahsetmi§-ti Avni. Parin bu adamin adini duymu§tu. Onemli bir tutun ih-racatgisi oldugunu biliyordu. Ama biitun bilgisi bu kadardi i§-te. Bir an once bu adam hakkinda daha fazla bilgi sahibi olmaliydi. Dogruca ekonomi servisinin yoluntuttu. Birkag da-kika sonra ekonomi Şefi Abdurrahman Doru’yla koyu bir soh-

bete ba§lami§lardi.

“Yahu ismail, sen bu gazetede ekonomi servisi diye bir bi-rim oldugunu biliyor muydun?”

“i§ime gelince bilirim karde?im.”

“Desene gene bizden bir 9ikann var.”

“Canim sonu^ta gazetenin 9>kan.”

“Nasil yani?”

“§imdi sana soracagim ad am haktanda dogru durnst bilgi verebilirsen belki de §ahane bir man$et haber gikannm.”

“Sen ne zamandan beri kansiz haberlerle ilgileniyorsun?”

Kansiz oldugunu kim sfiyledi?”

“Ekonomi haberleri ne zamandan beri kanli oldu?”

Oiamaz mi?” .

“A9ili§larda kesilen kurbanlann di§inda pek olmaz.”

“Girgin bir kenara birak da $u Bahadir §aroglu denen ada-mi anlat ban a.”

“Ne ogrenmek istiyorsun?”

“Bildigin her ?eyi.”

“Hayirdir, neden ilgileniyorsun bu adamla?”

“Bumuma kan kokusu geiiyor da ondan ilgileniyorum.”

“Bu sefer atliyorsun gibime geiiyor.”

“Orasi belli olmaz, sen anlat bakalim.”

“Pekala ismail, anlatayim. Bahadir §aroglu, izmirli tuccar bir ailenin oglu. Dedesi bu yuzyilin ba§lannda tutun alim sati-mina ba§lami§. U9 ku§aktir bu i§i surduruyorlar. Ailenin tek oglu olarak butun miras ve i§ Bahadir §aroglu’na kaliyor. Ken-disi 55 ya§lannda ve a§agi yukan 30 yildir i§i gekip geviriyor. Bu otuz yilda §irketi inanilmaz §ekilde buyuttu, ulkenin iddiali holdinglerinden birisi haline getirdi. TIR ve gemi filolari kurdu. Mugla’da krom madeni i§letiyor. Biiyiik tarim i§letmeleri kurdu, hayvancilik yapiyor. Turkiye’den tutun ihrag ettigi gibi iddiali tutun urunlerini ithal de ediyor. Havana purolan, 90k ozel pipo tutunleri filan gibi §eyleri getiriyor memlekete. Ku§adasi, Didim, Bodrum ve Ka§’ta tam dokuz oteli var. Hepsi dort ya da be§ yildizli. Buyuk bir seyahat acentesi kurdu. Buna bagli bir havacilik §irketi var. §u anda 2 tane Boeing 747 UÇakları

var, 7 tane de sipari§ ettiler. Tuzla Tersanesi’nde buyiik bir yolcu gemisi yaptinyor. Aynca banka kurmak i9in izin almaya 9ali§iyor. Rivayete gore izmir’de bir televizyon ve bolge gaze-tesi kuracakmi§. Bolgesel bir radyosu zaten var. Yahu, yoksa sen transfer teklifi mi aldin ismail?”

“Sen beni futbolcu mu zannettin hayatm? Ben sat Imam. Peki, bu adamin bu patiamasi ka$ sene i$inde oldu?”

“Vallahi 30 yildir i§in ba§inda ama buyuk patlama son on-oniki yil iginde oluverdi.”

“Sence bu sure biraz kisa degil mi? Yani bu kadar 90k i? itfn demek Istiyomm.”

“Oyle goruniiyor ama her ta§in altinda pislik olmayabilir. Adam tuccar bir ailenin uguncu ku§ak mirascisi. Dedesi ve ba-basindan daha atak, hatta biraz gozukara olabilir, degil mi?”

“Elbette ama bu tOr gftzO karalik biraz riskli degil mi?”

“Bazan gerekli oluyor.”

“Ama hata da yaptrabilir, pis i§lere bula^tirabilir.”

“Kimbilir, belki de, ama sanmiyorum. Senin kafandan ne-ler ge9iyor?M

“Esrar, eroin, uyu^turucu, silah filan gibi ?ey1er.”

“Bu sefer atliyorsun bence ismail.”

“in§allah dyfedir. Bu adamla nasil g6ru§ebilirim?”

“Bahadir §aroglu’yla mi?”

“Evet, onunla.”

“Izmir Burosu’ndaki ekonomi muhabiri Okan Uysal’i ara, sana ancak o yardimci olur bu konuda.”

“Adam 90k me§gul abi. Yilin 5-6 ayini yurt di§inda gegiri-yor zaten. Buradayken de gunde 20 saat gali§iyor. Ortalikta gorunmekten pek ho§lanmiyor ustelik.”

“Peki bu adamin $irketleriyle ilgili haber yapmiyor musu-nuz?”

“Yapiyoruz tabii ama hep profesyonel yoneticileriyle mu-hatap oluyoruz. Kendisini yakalamak ger9ekten zor.”

“Peki benim $ansim ne?”

“Yann §irketin kurulu§ yildonumu kokteyli var abi. Saat 19.30’da Hilton Oteli’nde yapilacak toplanti. Kendisi de orada olacak. Bu toplantiyi hi<? kagirmaz. Gelebilirsen goru§ursun.”

“Mutiaka gelecegim Okan. Hatta biraz erken gelirim, birlik-te gideriz, olur mu?”

“Tabii olur abi, neden olmasin?”

Tamam Okan, o zaman yann g6nj§urii2L”

“Bekliyomm abi, iyi gali^malar.”

“Sana da.”

BEKLENEN AN GElip çattı

Ismail Parin, ertesi gun ogle saatlerini iple 9ekti. 12.30 U9a-giyla izmir’e gidecek olan Parin, hareket saatinden bir saat once havaalanina varmi§, sabirsizlikla hareket saatini bek-liyordu. U9agin tarn zamaninda kalkmasi Parin’i sevindirdi. Boylece Izmir biirosundaki meslekda§lanyla rahat9a sohbet etme imkanini da bulacakti. izmir’de guzel ve sicak bir bahar havasi kar§iladi Parin’i. Gazetede uzun zamandir gormedigi dostlanyla sohbet etti, hasret giderdi. Bu arada Bahadir §a-roglu hakkinda epey bilgi sahibi olmu$tu. Gece hayatindan pek ho§lanmamakla beraber kadinlan seviyordu. Evli olmasina ragmen sik sik sevgili degi§tirmekle taniniyordu. Firsatini bu-lunca hayatin tadini 9ikarmaktan ka9inmayan birisiydi.

Sonunda beklenen saat gelmi§ti. Okan Uysal’la beraber Hilton Oteli’nin yolunu tuttular. Otelin gorkemli balo salonu bu ozel gun igin buyiik bir ozenle hazirlanmi§ti. Klasik konu§ma-lann ardindan kokteyl ba§ladi. Parin, bir an once Bahadir şa-

oglu’na ula§mak i?in can atiyordu. Sonunda bekledigi an ge-lip gatti. Okan Uysal, Bahadir §aroglu’yla ba§ba§a sohbeti koyultmu§tu. Parin hemen yarlanna gitti.

“Bahadir Bey, ismail Parin’le tani§iyor musunuz? Gazete-mizin en onemli muhabirlerindendir.”

“ismail Bey’i tanimayan var mi? Kendisi karanlik dunyanin ba§belasi, 90k yararli 9ali§malar yapiyor.”

“Sagolun Bahadir Bey, benim i§im de bu.”

“Ke§ke herkes i§ini sizin gibi mukemmel yapsa ismail Bey.”

“Sizin de benden a$agi kaJir yaniniz yok. Son yillarda ticaret hayatnda yildiz gibi pariadiniz.”

“Sagolun ama benimki 90k normal.”

“Nasil normal?”

“U9 ku§aktan beri suren bir §irket i$in atilim yapma §artla-ri ner zaman olu§abilir. Onemli olan bunu gorebilmek. Benim yaptigim da sadece bu.”

“Butun firsatlan degeriendirmek yine de bQyuk ba§an.”

“Di§andan bakinca oyle olabilir ama i§in iginde olunca ko-lay.”

“Her i§ 6yle biraz.”

“Haklisiniz.”

“Bahadir Bey, size bir §ey sorabilir miyim?”

“Elbette ismail Bey, buyurun.”

“istanbul’da naldiyat i§i yapan Hasan Yatmaz’i taniyor musunuz? Kendisi daha 90k San Hasan diye biliniyor.”

“Ismini duydum o kadar, bu tip adamlan tanimam soz ko-nusu bile olamaz.”

“Neden?”

“Bu adamin §ohretini nereden aldigini bildiginize eminim.”

“Size g6re nereden geliyor §fihreti?”

“Uyu§turucu ticaretiyle ugra§tigi soyleniyor. Benim bu tiir adamlarla ili§kim olamaz.”

“Ben ili§kiniz oldugunu sdylemedim.”

“ima ettiniz.”

“Nasil yaptim bunu?”

“Birdenbii bu ugursuz adami sorarak yaptiniz? Sahi, ne-den bu adami sordunuz bana?”

“San Hasan’in sag kolu diye bilinen Ot?u Avni, patronunun ili§kilerini bulmak istiyorsam sizi ara^trmam gerektigini s6y1e-mi§ti bana. Bu Avni dQn istanbul’da adliyede esrarengiz bir bigimde 6ldurOldO.”

“Yani siz benim bu adamlarla ili§kim oldugunu mu soylu-yorsunuz?”

“Hayir, kesinlide 6yte bir §ey sfiytemedim. Sadece Ot^u Av-ni’nin neden sizin adinizi ortaya attgmi merak ottim, o kadar.”

“Ben ne Otgu Avni’yi ne de patronunu taniyorum. Neden benim adimi ortaya attigini da bilemem Ismail Bey, musaade-nizle, diger konuklanmla da ilgilenmem gerekiyor.”

“MQsaade sizin Bahadir Bey.”

Gecenin kalan kismi ismail Parin i9in son derece sikici gegti. Tanimadigi bir ortamda, tanimadigi ki§ileri gozlemekle yetindi ve Bahadir §aroglu’yla bir daha bir araya gelme firsa-ti bulamadi. Adam ne yapip etmi§ Parin’den uzak durmayi ba-§armi§ti. Davetliler aynlmaya ba§layinca Parin de otelden 51k-ti. Tek ba§ina kalip kordon boyunda dola§mdk, kafasini top-lamak istiyordu. Belki sahildeki meyhanelerin birinde bir iki tek atmak zihnini toplamasina yardimci olabilirdi.SEXİ MELEK

Cevap bırakın